Dlaczego stosujemy Politykę Prywatności?

Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników ludwiczakiwspolnicy.pl i ich ochrony.

 

Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą tj. o takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, wizerunek lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie – jest to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Czy przetwarzanie danych przez nasz serwis jest bezpieczne?

Przetwarzanie danych osobowych naszych Klientów odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a szczególnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /RODO/ i w celu należytego zabezpieczania danych osobowych, stosujemy środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przetwarzania tych danych.

 

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Piotr Ludwiczak i Wspólnicy z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 29 lok. 8. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ludwiczakiwspolnicy.pl.

 

Jakie dane osobowe przetwarza nasz serwis?

Zakres przetwarzanych danych przez Administratora obejmuje:

 • dane osobowe użytkownika, przekazywane w czasie wypełniania formularza kontaktowego w celu skierowania do Nas zapytania.

 • dane osobowe użytkownika, pozyskane przez Administratora z tzw. technologii plików „cookies” – czyli umieszczania małych plików tekstowych na komputerze użytkownika w celu jego identyfikacji przy ponownych odwiedzinach naszego serwisu. Szczegółowe zasady dot. przetwarzania plików cookies regulują zapisy Polityki cookies – patrz pkt II.

 

W jakim celu przetwarzamy dane użytkowników naszego serwisu?

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu ludwiczakiwspolnicy.pl będzie się odbywać w celu/celach:

 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom możliwości przeglądania, odtwarzania i odczytywania przez nich informacji i materiałów udostępnionych w serwisie mkadministrators.pl oraz w zakresie odpowiedzi na przesłane zapytanie – przetwarzanie w tym celu jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Klient serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);

 • realizacji uzasadnionych interesów Administratora, obejmujących dochodzenie roszczeń i obronę przed roszczeniami użytkownika(art. 6. ust. 1 lit. f „RODO”).

 

Jak długo przetwarzamy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe podane w zapytaniu przez formularz kontaktowy, lub poprzez bezpośredni kontakt e-mailowy na skrzynki mailowe z domeny ludwiczakiwspolnicy.pl, są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu kontaktu z użytkownikiem np.: w celu udzielania odpowiedzi na jego zapytania.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika w sposób i przez okres, niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania, do których dane zostały zebrane. Dane potrzebne do wykonania celów wyznaczonych przez Administratora, będą przetwarzane w podanych okresach:

 • przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy – dane będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie oraz w przypadku zawarcia umowy do momentu jej realizacji;

 • realizacja innych uzasadnionych interesów Administratora – dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez użytkownika lub do upływu okresu przedawnienia się roszczeń.

Po zakończeniu okresu przetwarzania, dane zostaną usunięte.

 

Komu Administrator udostępnia dane osobowe użytkownika?

Administrator może udostępniać dane użytkownika na żądanie organów publicznych, również na podstawie przepisów prawa, szczególnie jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów/zasobów Administratora. Administrator może również przekazywać dane użytkownika następującym grupom odbiorców:

 • osobom upoważnionym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika oraz podjęcia ewentualnych działań w pozostałych celach określonych w  niniejszej polityce,

 • podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań (np. obsługa informatyczna serwera i strony internetowej),

 • innym odbiorcom, jeżeli wynika to z przepisów prawa..

Dane osobowe użytkowników ludwiczakiwspolnicy.pl nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi serwisu w zakresie ochrony danych osobowych?

Zgodnie z przepisami zawartymi w „RODO”, użytkownik serwisu ma prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”),

 • sprostowania i dostępu do treści swoich danych osobowych (w celu ich zaktualizowania),

 • sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, kiedy przetwarzanie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych.

 

W celu realizacji swoich praw, użytkownik zwraca się do Administratora danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na jego adres: inspektor@ludwiczakiwspolnicy.pl lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie.

Klient ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że jego dane są przetwarzanie niezgodnie z przepisami „RODO”.

 

UWAGA: Jeżeli Klient podczas używania serwisu zauważy, że działa on niewłaściwie, a może to zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych, powinien niezwłocznie zgłosić tę sytuację do Administratora.

 

Polityka Cookies ”ciasteczka”

 

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies są plikami alfanumerycznym (tekstowym) stanowiącymi dane informatyczne, które zapisywane na urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, smart fon, tablet) podczas odwiedzin naszej strony (lub aktualizowany – w przypadku odwiedzin ponownych/kolejnych).

 

Co zawierają pliki cookies?

Pliki cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz nazwę. Niekiedy mogą również zawierać identyfikator użytkownika w postaci unikalnego adresu IP.

 

W jakim celu zbieramy cookies na naszej stronie?

Pliki cookies służą do zbierania informacji związanych z aktywnością na stornie internetowej. Wykorzystywane są one przez nas do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej witryny) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i dostarczenia bardziej dopasowanych treści.

 

W jaki sposób możesz zarządzać plikami cookies?

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Zawsze użytkownik może dokonać zmian ustawień plików cookies. W przypadku niedokonania jakichkolwiek zmian, pliki cookies będą zamieszczane i przechowywane na urządzeniu końcowym, co oznacza, że możemy mieć do nich dostęp.

Informacje szczegółowe o możliwości i sposobach zarządzania plikami cookies dostępne są każdorazowo w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

Czy można wyłączyć zbieranie cookies?

Tak. Można to zrobić w każdej chwili. W tym celu należy skonfigurować odpowiednio swoją przeglądarkę internetową. Zwracamy jednak uwagę, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie oraz może skutkować brakiem poprawności działania naszej strony.

Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę plików cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Piotr Ludwiczak i Wspólnicy adres: 61806 Poznań, ul. Święty Marcin 29/8

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody osoby której dane dotyczą w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy oraz jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom w celu dalszej realizacji zawartej umowy,

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (współpraca z kontrahentami, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni).

 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom i podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj.:

  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  • dostawcy usług IT oraz oprogramowania użytkowego,

  • kooperanci, podwykonawcy firmy w celu realizacji umowy

  • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności

  • podmioty świadczące usługi prawnicze

  • firmy kurierskie i pozostali dostawcy usług pocztowych

 4. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa tj.: do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli: 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę 

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania 

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 3. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

 4. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego /Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2/, w przypadku gdy zachodzi poważne popełnienie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, które Państwa dotyczą.

 5. Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia i obsługi zlecenia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI